• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Påslippstillatelse - søknad

Generelt

Påslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløp krever tillatelse fra Moss kommune vann- og avløpsavdeling.  Sanitæranmeldelse godkjennes ikke før påslippstillatelse er gitt. Sanitæranmeldelse sendes via www.ledningsportalen.no

Søknadsskjema benyttes ved nyetablering eller ved utskifting av eksisterende utskiller for oljeholdig avløpsvann, jfr

 • Forurensingsforskriftens kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Kapittel 15A.
 • Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Moss kommune, Viken

Komplett søknad om påslippstillatelse med vedlegg i samsvar med kravene behandles normalt innen 6 uker.
Sanitærmelding om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett må godkjennes av vann- og avløpsavdeling før igangsettingstillatelse gis. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Oljeutskiller prosjekteres og dimensjoneres etter EN-NS 858-2: Utskillere for lette væsker (f.eks. olje og bensin) - Del1: Prinsipper for utforming, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll (innbefattet endringsblad A1:2005) og Norsk Rapport 156-2007: Veiledning for oljeutskilleranlegg.

Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger inngår søknad om påslippstillatelse for oljeutskilleranlegg. De fleste væsker som føres til oljeutskilleranlegg, som motorolje og andre væsker som benyttes til bilpleie, inneholder stoffer som er gifitge, kreftfremkallende eller mutagene. Ved bruk av slike kjemikalier, er det krav om montering kategori 4 tilbakeslagssikring for å beskytte drikkevannskvalitet. Det gjelder for både innvendig og utvendig installasjoner, jfr forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) kapittel 15. Installasjoner og anlegg, Del II. Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, og Del III. Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg.
Tilbakeslagssikring skal tilfredsstille tekniske krav i NS-EN 1717: Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevanns-installasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakeslagssikring.
Informasjon om tilbakeskagssikring finnes også i VA-miljøblad nr. 61: Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger.

Ved spørsmål, kontakt Moss kommune, telefon 69 24 80 00, eller send e-post til post@moss.kommune.no

Vedlegg

Alle kart og tegninger skal være lesbare, fargelagte og alle karttegn og tegnesymboler skal være i henhold til NS3039, Karttegn og tegnesymboler for rørledningsnett.
Søknader som leveres med kart, tegninger og planer som ikke tilfredsstiller kravene ansees som ikke komplett.

Hvis virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert, kan sertifikatet vedlegges.

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden:

1. Situasjonskart - utvendige ledninger. Følgende skal tegnes inn.

 • Alle prosjekterte vann-, avløps- og overvannsledninger. Dersom eksisterende ledninger skal endres, må det også komme fram på situasjonskartet.
 • For oljeutskilleranlegg som plasseres utenfor bygg, skal følgende påføres kart:
  - Sluk
  - Renner
  - Ledninger
  - Sandfang
  - Utskiller
  - Prøvetakingskum
  - Innløp
  - Utløp
  - Evt andre anlegg som pumpe


2. Bunnledningsplan - innvendige anlegg. Følgende skal tegnes inn:

 • Alle prosjekterte vann-, avløps- og overvannsledninger. Dersom eksisterende ledninger skal endres, må det også komme fram på planen.
 • For oljeutskilleranlegg som plsseres innendørs, skal følgende påføres plan:
  - Sluk
  - Renner
  - Ledninger
  - Sandfang
  - Utskiller
  - Prøvetakingskum
  - Innløp
  - Utløp
  - Ent andre anlegg som pumpe
 • Tilbakeslagssikring
 • Vannmåler

3. Systemskisse som viser løsning for tilbakeslagssikring med alle enheter inntegnet (tilbakeslagsventil, sil, stengeventiler o.l)

4. Serviceavtale med godkjent foretak for tømming og kontroll av anlegget.

5. Datablad og produksjonsinformasjon for oljeutskilleranlegg.

6. Datablad og installasjonsanvisning for tilbakeslagssikring.

7. Dokumentasjon om dimensjonering av oljeutskilleranlegg.

 • For innvendig anlegg - hvor sluk, renner og lignende er innvendig:
  Dimensjoneringsgrunnlag og beregninger som tar hensyn til mengder olje/fellholdig vann som føres utskiller, bruk av løsningsmidler og evt andre kjemikalier, oppholdstid, antatt maksimalt oljeholdig vann som føres oljeutskiller ved full drift.
 • Utvendig anlegg - hvor sluk, renner og lignende, er utvendig og tar imot overvann:
  Dimensjoneringsgrunnlag og beregninger som tar hensyn til mengder oljeholdig avløpsvann som føres utskiller, bruk av løsningsmidler og evt andre kjemikalier, oppholdstid, antatt maksimalt oljeholdig vann som føres oljeutskiller ved full drift, og i tillegg overvann fra den. 10-minutter 25 års regnhendelse med bruk av data fra Ås meteorologist stasjon ganger 1,5 klimafaktor. Se Norsk KlimserviceSenter.
 • For eksisterende oljeutskilleranlegg med påslippstillatelse fra før, ved bruksendring, endring av virksomhet eller lignende:
  - Hvis det finnes, datablad for oljeutskilleranlegg samt dimensjoneringsgrunnlag.
  - Siste to årsrapporter, tømmerapporter og prøvetakingsresultater
  - Hovedkontroll av oljeutskilleranlegg skal utføres og rapport vedlegges søknaden.

8. Datablader for kjemikalier som brukes som løsningsmidler og lignende.

9. Internkontrollsystem.

 • Beredskaps- og varslingsrutiner som beskrivr hvordan akutt forurensingshendelser håndteres.
 • Rutiner.
  - Behandling av vesentlige avvik.
  -- Rutiner for tiltak som settes i gang etter funn av høye analyseresultater
  -- Rutiner for tiltak som settes i gang etter funn av andre vesentlige avvik som utslipp, hull, lekkasje, innelgging og lignende, som kan volde forurensing.

  - Varslingsrutiner:
  -- Hvordan, når og hvlike myndigheter varsles når vesentlige avvik oppdages.
Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader