• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Generell informasjon

Skjemautfylling

Forhåndsuttalelser vann og avløp - søknad

Generell informasjon

Skal du skal gjøre arbeid på vann og avløpsnettet må du som ansvarlig søker sjekke om du må søke om forhåndsuttalelse fra virksomhet Vann, vei og avløp (VVA) før byggesøknad sendes.

Fohåndsuttalelse er en service fra kommunen og genererer ikke kostnader for ansvarlig søker.

Forhåndsuttalelser er en uttalelse som gis fra virksomhet VVA i type tiltak som er nevnt under punkt 6 i veiledningen.

Nye opplysninger som kommer frem i detaljprosjekteringen av tiltaket i byggesaksprosessen kan utløse andre krav til VA-infrastruktur enn det som beskrives her.

Du får tilsendt ledningskart hvor du kan markere / vise tilknytningspunkt ved å henvende deg her: xxxx

1. Formål

Forhåndsuttalelser skal medvirke til å sikre at ansvarlig søker i forkant av byggesaken har avklart hvilke rammebetingelser som gjelder slik at det ferdige tiltaket oppfyller disse.

Forhåndsuttalelsene skal bidra til å gi byggesøknaden tilstrekkelig dokumentasjon som sikkerhet for at akseptable løsninger for vann og avløp foreligger før tiltak tillates. Uttalelsen fra virksomhet Vei, vann og avløp kan/skal legges ved byggesøknaden og bidra til at saken kan behandles.

2. Forhåndsuttalelsen vil gi deg som ansvarlig søker:

 • Større forutsigbarhet i en byggesaksprosess
 • Raskere saksbehandling i byggesaksprosessen
 • Informasjon om kommunens forventninger til tiltaket på et tidligere tidspunkt
 • Tidlig informasjon om kommunens krav til infrastruktur

3. Behandlingstid.

 • For komplekse saker: 4 uker
 • For enklere saker: 3 uker

4. Dette må du som ansvarlig søker dokumentere:

 • tilknytning til offentlig ledningsnett
 • løsninger for håndtering av overvann i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2
 • privatrettslige avtaler ved behov

5. Du trenger ikke å søke dersom:

 • Det gjelder punktreparasjon ved akutte lekkasjer eller rehabilitering av avløpsledninger med innvendig strømpe (uten graving).
 • Du skal gjøre andre arbeider på innvendige vann- og avløpsledninger enn de som er nevnt under. Oppussing av bad kan for eksempel gjøres uten å søke hvis du ikke endrer husets bunnledningsplan.

6. Du må søke dersom du skal:

 • Bygge nær kommunens ledningsnett - Det gjelder både ny og/eller endret tilknytning til vann- og avløpsledninger (kommunale og private) f.eks. tilknytte eksisterende bygninger.
 • Grave i terreng eller foreta terrengheving (mer enn 50 cm) nær kommunens ledningsanlegg.
 • Gjøre arbeid som kommer i konflikt med offentlige ledningsanlegg.
 • Utføre arbeid som har konsekvenser for vann- og avløpsnettet (etablering som har stort vannforbruk eller spesielle innslipp på nettet).
 • Dersom du skal gjøre enkelte innvendige VA-arbeider.

Detaljert betyr dette at du må søke hvis du skal:

 • Bygge, grave eller heve terrenget (mer enn 50 cm) nærmere enn fire meter fra små vann- og avløpsledninger. For vannledninger over 400 mm og avløpsledninger over 800 mm er avstandskravet også fire meter.
 • Arbeide på utvendige vann- og avløpsledninger, for eksempel tilkobling eller rehabilitering
  Arbeider på private stikk- eller fellesledninger er også søknadspliktig.
 • Senke husets laveste sluk (endre bunnledningsplan)
 • Installere sprinkleranlegg
 • Bygge svømmebasseng
 • Installere olje- eller fettuskiller

Påslipp av forurenset avløpsvann fra virksomhet eller anleggsarbeid og etablering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse krever tillatelse fra VVA. Boring i grunnen skal også avklares med VVA.

Kommunale ledninger
Avstand fra bygning til kommunale vann- og avløpsledninger må være minimum 4-meter og iht til enhver tid gjeldende TEK. Hvis avstanden er mindre enn dette må det søkes om dispensasjon jf. KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser § 3.4. Det kan gis dispensasjon etter søknad hvis utbyggingen sikrer drift og vedlikehold av kommunale ledninger med varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom ansvarlig søker/abonnent foreslår omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler.

7. Fohåndsuttalelsens gyldighet

Når det søkes om forhåndsuttalelse fra VVA, er forhåndsuttalelsen gyldig i ett år fra dato, med mindre det skjer endringer i regelverk eller abonnementsbetingelser i løpet av dette året. Dersom byggesak påbegynnes innen denne ettårsfristen, vil forhåndsuttalelsen fortsatt gjelde i hele byggesaksprosessen.

Ha alle vedlegg klar før du starter utfyllingen av skjema

8. Veiledning til byggesøknaden

Dokumentasjon

Husk å sende inn følgende dokumentasjon i byggesøknaden:

 • stikkledningsplan
 • kopi av overvannsplan
 • privatrettslige avtaler / tinglyst erklæring

Sanitærsøknad:
Hvis tiltaket medfører arbeider på eiendommens sanitære installasjoner, skal arbeidene meldes via skjemaet "Anmeldelse av sanitæranlegg". Veiledning finnes på Moss kommunes hjemmside: xxxxxx
Anmeldelse av sanitæranlegg leveres av deres utførende rørlegger og sendes inn til Geomatikk via følgende lenke: Ledningsportalen

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader